LEPSZY START – RÓWNE SZANSE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-113/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 234475,8

Wydatki kwalifikowalne: 234475,8

Dofinansowanie: 206291,8

Dofinansowanie UE: 199304,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin//Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461183291

Kod pocztowy: 20-301

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

formularz bez nazwy, saldo definicja, sztafeta koronawirus, tryby udzielania zamówień publicznych

yyyyy