Lepszy start. Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego w szkole podstawowej w Piotrkowicach obejmującego zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-033/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Prusice

Wartość ogółem: 275011

Wydatki kwalifikowalne: 275011

Dofinansowanie: 275011

Dofinansowanie UE: 233759,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Prusice

NIP beneficjenta: 9151603758

Kod pocztowy: 55-100

Miejscowość: Prusice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

uprość wyrażenia 125 x 15, opisuje własne życie na tle epoki, g2a arena rzeszów, pup wschowa, pup grodzisku wlkp, ma najmniejszą powierzchnię spośród państw europejskich, bierność, gov, 104 promyk nadziei, rybki rybki, szkolenie z zamówień publicznych, urząd pracy świebodzin, kurs euro 29 kwietnia 2022

yyyyy