Licea Powiatu Ryckiego – szkołami równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-237/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina:

Wartość ogółem: 458222

Wydatki kwalifikowalne: 458222

Dofinansowanie: 409261

Dofinansowanie UE: 389488,7

Nazwa beneficjenta: Powiat Rycki

NIP beneficjenta: 5060019023

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Ryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

w jakich miastach euro 2021, faktura korygująca doc, ilość godzin w styczniu 2021, koronawirus plakaty

yyyyy