Liceum wyrównanych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-275/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Dubiecko

Wartość ogółem: 182854,04

Wydatki kwalifikowalne: 182854,04

Dofinansowanie: 158854,04

Dofinansowanie UE: 155425,93

Nazwa beneficjenta: Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c.Beata Zawada i Zbigniew Zawada

NIP beneficjenta: 7951945726

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015

jastków, szybkie wybory eu, restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 wymogi, rops branice

yyyyy