Mali ludzie – wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-218/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 1802892

Wydatki kwalifikowalne: 1802892

Dofinansowanie: 1532458,2

Dofinansowanie UE: 1532458,2

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-017

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

dotacje na rozpoczęcie działalności 2021, umowa o dzieło wzór do pobrania za darmo, definicja rozwoju, koordynatora, nfz przeglądarka sanatoria, siedziba ue

yyyyy