Maluch w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-063/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Czerwionka-Leszczyny

Wartość ogółem: 425599,6

Wydatki kwalifikowalne: 425599,6

Dofinansowanie: 419215,6

Dofinansowanie UE: 361759,66

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

NIP beneficjenta: 6420009726

Kod pocztowy: 44-230

Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

prefabet krzeszyce, 6.2 poir bony na cyfryzację, jak podpisać umowę profilem zaufanym, tartak mońki, wartość pomocy de minimis, splata pozyczek, spłata pożyczek, fundusze norweskie 2019, dotacja na kapitał obrotowy dla mikroprzedsiębiorców, nabory prow 2022, biblioteka na koszykowej, thornmann recycling, powiatowy urząd pracy bydgoszcz, bezpłatna kolonoskopia wrocław 2021, duon dystrybucja, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021, psycholog jasło, doplaty gov, narodowy operator internetowy, podaj funkcje rodziny do której odnosi się zamieszczony opis

yyyyy