Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-289/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina:

Wartość ogółem: 660290

Wydatki kwalifikowalne: 660290

Dofinansowanie: 660290

Dofinansowanie UE: 561246,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Juchnowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 9661813207

Kod pocztowy: 16-061

Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

wzór na gęstość zaludnienia, projekt monte 2, język st, kropka po roku, cena złomu kraśnik, atrium skorosze ii

yyyyy