Mazurskie przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-035/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Świętajno

Wartość ogółem: 87245,04

Wydatki kwalifikowalne: 87245,04

Dofinansowanie: 87245,04

Dofinansowanie UE: 74158,28

Nazwa beneficjenta: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator

NIP beneficjenta: 7181729859

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/29/2014

fryzjer wlodawa, bielawa zachodnia, tzn plan, dobierz do opisanych sytuacji odpowiednią formę protestu społecznego, wójt proz, na tak, 99 dni lata pdf

yyyyy