Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-945/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Oleszyce

Wartość ogółem: 389547,6

Wydatki kwalifikowalne: 389547,6

Dofinansowanie: 389547,6

Dofinansowanie UE: 331115,46

Nazwa beneficjenta: Publiczne Gimnazjum im Orła Białego w Oleszycach

NIP beneficjenta: 7931431295

Kod pocztowy: 37-630

Miejscowość: Oleszyce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

powiatowy urząd pracy w sławnie, obszarze, korzenna 28, gus sprawozdanie, planowane linie kolejowe w polsce, zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, www msz gov pl

yyyyy