Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkól podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-067/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Stalowa Wola

Wartość ogółem: 4256185

Wydatki kwalifikowalne: 4256185

Dofinansowanie: 4256185

Dofinansowanie UE: 3617757,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Stalowa Wola

NIP beneficjenta: 8652398725

Kod pocztowy: 37-450

Miejscowość: Stalowa Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dawne określenie wydatku, 2020 euro, ewidencja środków trwałych w gospodarstwie rolnym wzór, splot niekorzystnych sytuacji lub wydarzen ktore powtarzaja sie cyklicznie, przewożenie, ministerstwo finansow praca

yyyyy