Młodzi odkrywcy – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów gimnazjum z fizyki, astronomii, geografii, języka angielskiego i ICT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-268/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Dzikowiec

Wartość ogółem: 136732,67

Wydatki kwalifikowalne: 136732,67

Dofinansowanie: 136732,67

Dofinansowanie UE: 116222,77

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół w Dzikowcu

NIP beneficjenta: 8141267301

Kod pocztowy: 36-122

Miejscowość: Dzikowiec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

obwodnica warszawy s2, pb wm konsultacje, dops wrocław, polska regiony, stowarzyszenie ksiegowych panel

yyyyy