Młodzieżowe debaty w językach obcych – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bytomia ukierunkowane na pogłębianie znajomości języków obcych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-279/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 126620

Wydatki kwalifikowalne: 126620

Dofinansowanie: 126620

Dofinansowanie UE: 107627

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012

szkoła odc 592 cda, obligatoryjne co to znaczy, mapa koronawirusa wp, www.cie.men.gov.pl, urząd pracy chojnice, dofinansowania do założenia firmy, „zasada równości szans i niedyskryminacji” przykłady, arimr zduńska wola, pismo formalne, gromadzenia, statystyki osp 2021 kujawsko-pomorskie, sprawozdanie zarządcy nieruchomości wzór, hyżne mapa, co to zasada, uszereguj podane skale od największej do najmniejszej wpisz odpowiadające, łączyć, służby ratownicze cda, urzad marszałkowski, rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług, iok

yyyyy