Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w gminie Elbląg

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-069/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Elbląg

Wartość ogółem: 374748,37

Wydatki kwalifikowalne: 374748,37

Dofinansowanie: 374748,37

Dofinansowanie UE: 318536,11

Nazwa beneficjenta: Gmina Elbląg

NIP beneficjenta: 5783105254

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

numer do urzędu pracy, testowanie komputera, 12.4, biznes plan firmy budowlanej jednoosobowej, wykaż że liczba (1+2013, tykocin rynek, napis w toalecie o czystości

yyyyy