Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Giżycko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-063/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Gmina: Giżycko

Wartość ogółem: 450653

Wydatki kwalifikowalne: 450653

Dofinansowanie: 450653

Dofinansowanie UE: 383055,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Giżycko

NIP beneficjenta: 8451981949

Kod pocztowy: 11-500

Miejscowość: Giżycko

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

piktogramy kolejowe, instytucje szkoleniowe, triss osielsko, art.100 ust.1 pkt 4 ustawy, hurtownia fryzjerska młociny, liczba osób na utrzymaniu jak liczyć, wsparcie dla samozatrudnionych

yyyyy