Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Bliżyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-079/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Bliżyn

Wartość ogółem: 86906,32

Wydatki kwalifikowalne: 86906,32

Dofinansowanie: 86906,32

Dofinansowanie UE: 73870,37

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

NIP beneficjenta: 6631708510

Kod pocztowy: 26-120

Miejscowość: Bliżyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

wią, pup łomza, kotlin gmina, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022 podkarpackie, europejska karta studenta, słowo dnia, km rembertów

yyyyy