Modernizacja oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Iwaniska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-064/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Iwaniska

Wartość ogółem: 432090

Wydatki kwalifikowalne: 432090

Dofinansowanie: 432090

Dofinansowanie UE: 367276,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Iwaniska

NIP beneficjenta: 8631570426

Kod pocztowy: 27-570

Miejscowość: Iwaniska

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

pomorskie covid, formularz pozwu p 2016, zawieszone, kto może przeprowadzić audyt we wspólnocie mieszkaniowej, zaproponuj rozbudowę infrastruktury turystycznej na obszarze objętym mapą, dobro narodowe, platformy przyschodowe, klatka schodowa definicja, granty dla szkół 2017, pożyczki dla bezrobotnych

yyyyy