Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Krzymów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-074/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Krzymów

Wartość ogółem: 601300,77

Wydatki kwalifikowalne: 601300,77

Dofinansowanie: 601300,77

Dofinansowanie UE: 511105,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzymów

NIP beneficjenta: 6652737020

Kod pocztowy: 62-513

Miejscowość: Krzymów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski / Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

dofinansowanie na działalność pozarolniczą, maria janiak, dotacje oświatowe, ministerstwo kultury programy, dofinansowanie do ogrodów działkowych, kalkulator próby badawczej

yyyyy