Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Osina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-102/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski

Gmina: Osina

Wartość ogółem: 118563

Wydatki kwalifikowalne: 118563

Dofinansowanie: 118563

Dofinansowanie UE: 100778,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Osina

NIP beneficjenta: 8561407482

Kod pocztowy: 72-221

Miejscowość: Osina

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

www.zycie gostynia, mamopracuj, marta rynkowska, rozporządzenie w sprawie standardów geodezyjnych 2021, państwowe instytucje kultury, największe gospodarki europy 2020, nie pierwsza, pogoda domanin gm. kępno, ryba która może porazić prądem krzyżówka, skutkiem decyzji podjętych na kongresie wiedeńskim było utworzenie, średni przedsiębiorca, miners wałbrzych, ore bip, kpa 2018, rybnikeu, sudap

yyyyy