Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gardeja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-002/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina: Gardeja

Wartość ogółem: 413003,88

Wydatki kwalifikowalne: 413003,88

Dofinansowanie: 413003,88

Dofinansowanie UE: 351053,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Gardeja

NIP beneficjenta: 5811850255

Kod pocztowy: 82-520

Miejscowość: Gardeja

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015

jeżyk tekst, świebodzice rynek, sobie czy sobię, szansa na sukces 21.11

yyyyy