Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-015/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Luzino

Wartość ogółem: 1261115,7

Wydatki kwalifikowalne: 1261115,7

Dofinansowanie: 1261115,7

Dofinansowanie UE: 1071948,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Luzino

NIP beneficjenta: 5882082059

Kod pocztowy: 84-242

Miejscowość: Luzino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 2/2/2015

tematy do dyskusji, górna część okna w osobnej ramie, czy za pomocą planu można przedstawić obszar całej polski, ama wałbrzych, alfa elektro lubicz

yyyyy