Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-001/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Somonino

Wartość ogółem: 590577,29

Wydatki kwalifikowalne: 590577,29

Dofinansowanie: 590577,29

Dofinansowanie UE: 501990,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Somonino

NIP beneficjenta: 5891031191

Kod pocztowy: 83-314

Miejscowość: Somonino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015

pomoc de minimis 2022, bartosz cmoch kielce, kredyt na firme jednoosobowa, mały przedsiębiorca 2020

yyyyy