Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Starogard Gdański

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-018/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański

Wartość ogółem: 892783,43

Wydatki kwalifikowalne: 892783,43

Dofinansowanie: 892783,43

Dofinansowanie UE: 758865,92

Nazwa beneficjenta: Gmina Starogard Gdański

NIP beneficjenta: 5922079828

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

tlo msp, dotacje na otwarcie dzialalnosci, program ulga od długu, wykreśl z tabeli te określenia które nie należą do danej grupy właściwości, wiadomością, powiatowy urząd pracy jasło

yyyyy