Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-010/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka

Wartość ogółem: 284962

Wydatki kwalifikowalne: 284962

Dofinansowanie: 284962

Dofinansowanie UE: 242217,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Ustka – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

NIP beneficjenta: 8390030153

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

szynobusy legnica jawor, wałbrzyszek 24, wniosek osoby niepełnosprawnej o wydłużenie czasu pracy wzór, pierwszy biznes, w tabeli podano masy pojazdów oraz czasy, kwalifikacyjne kursy zawodowe warszawa 2021, w związku z tym przecinek, polska slowaca, państwo trzecie, ip 13

yyyyy