Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-049/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Gmina: Bartoszyce

Wartość ogółem: 309181

Wydatki kwalifikowalne: 309181

Dofinansowanie: 309181

Dofinansowanie UE: 262803,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Bartoszyce

NIP beneficjenta: 7431970669

Kod pocztowy: 11-200

Miejscowość: Bartoszyce

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/14/2014

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015

dino perzów, dotacje unijne 2020 na rozpoczęcie działalności, oblaci, przychód operacyjny, równowaga europejska, www.moszczenica.pl, zwiększenie liczby dzieci w przedszkolach, mpgk oborniki, przyporządkuj każdemu obszarowi odpowiednią barierę, infolinia energetyczna, niedawno przyjal nowe wyznanie

yyyyy