Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-103/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Dolice

Wartość ogółem: 197200

Wydatki kwalifikowalne: 197200

Dofinansowanie: 197200

Dofinansowanie UE: 167620

Nazwa beneficjenta: Gmina Dolice

NIP beneficjenta: 8542226207

Kod pocztowy: 73-115

Miejscowość: Dolice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki / Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

pup połczyn zdrój, czym pomalować piec kaflowy, go portal, upowaznienie wzor, fundacja jeden uniwersytet, powiatowy urząd pracy malbork

yyyyy