Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Radwanowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-085/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Słupia (Konecka)

Wartość ogółem: 68350,17

Wydatki kwalifikowalne: 68350,17

Dofinansowanie: 68350,17

Dofinansowanie UE: 58097,64

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Tradycja i Przyszłość”

NIP beneficjenta: 6581937710

Kod pocztowy: 26-234

Miejscowość: Słupia

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

jak pozyskać fundusze unijne, miasto bez dworca, urząd pracy w wejherowie, terapeuta zajęciowy praca zarobki, poiiś 2014-2020

yyyyy