Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białousach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-266/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Janów

Wartość ogółem: 86920

Wydatki kwalifikowalne: 86920

Dofinansowanie: 86920

Dofinansowanie UE: 73882

Nazwa beneficjenta: Gmina Janów

NIP beneficjenta: 5451813564

Kod pocztowy: 16-130

Miejscowość: Janów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

zabezpieczenia dowodu osobistego, pup węgorzewo, nie najlepiej pisownia, uzupełnij mapę myśli najważniejszymi informacjami dotyczącymi wskazanych rodzajów opisu, tarcza dla mikroprzedsiębiorstw 2021, stowarzyszenie feniks, radio kolor

yyyyy