Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach w Gminie Sławno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-113/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Sławno

Wartość ogółem: 87192

Wydatki kwalifikowalne: 87192

Dofinansowanie: 87192

Dofinansowanie UE: 74113,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno

NIP beneficjenta: 4990523666

Kod pocztowy: 76-100

Miejscowość: Sławno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

fundusze europejskie pl, dokument z3, swiateczny kalendarz, bazy lotnicze w polsce

yyyyy