Modernizacja przyszkolnego przedszkola w PSP w Rudzie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-072/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łagów

Wartość ogółem: 86015

Wydatki kwalifikowalne: 86015

Dofinansowanie: 86015

Dofinansowanie UE: 73112,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw: Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa

NIP beneficjenta: 6572426950

Kod pocztowy: 26-025

Miejscowość: Łagów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

europa 2021, nie wszystko jest takie na jakie wygląda, europejski fundusz rozwoju regionalnego 2007 2013, tabelą wzrostu i wagi dorosłych, wprzód, pogoda warzyn drugi, czarnorzeki wieża widokowa

yyyyy