„MOJA SZKOŁA – TU SIĘ ROZWIJAM”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-221/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Potok Górny

Wartość ogółem: 735088,8

Wydatki kwalifikowalne: 735088,8

Dofinansowanie: 652588,8

Dofinansowanie UE: 624825,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Potok Górny

NIP beneficjenta: 9181989917

Kod pocztowy: 23-423

Miejscowość: Potok Górny

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

ocena sytuacji finansowej firmy krzyżówka, draft umowy co to znaczy, malowanie po numerach wzory pdf, ops poniatowa, piktogramy na lotnisku z opisem

yyyyy