Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-869/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Stawiski

Wartość ogółem: 585847,5

Wydatki kwalifikowalne: 585847,5

Dofinansowanie: 520012,5

Dofinansowanie UE: 442010,63

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

NIP beneficjenta: 5422793468

Kod pocztowy: 15-872

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rejestr działań agrotechnicznych 2018, dofinansowanie z urzędu pracy 2019, agroturystyka śląskie, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2021, zgkikm wrocław mapa zasadnicza

yyyyy