Moodernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gniewino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-009/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Gniewino

Wartość ogółem: 598600,26

Wydatki kwalifikowalne: 598600,26

Dofinansowanie: 598600,26

Dofinansowanie UE: 508810,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniewino

NIP beneficjenta: 5882125449

Kod pocztowy: 84-250

Miejscowość: Gniewino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

skorzystaj z danych w tabeli i odpowiedz w przypadku, warunki techniczne 2020 pdf, ustawą o niepełnosprawności 2021, https//pomagamukrainie.gov.pl, jak obliczyć zużycie paliwa na karcie drogowej, zamówienia publiczne w instytucjach kultury 2021, porozumienie wzor

yyyyy