Na dobry początek – program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Łambinowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-027/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Łambinowice

Wartość ogółem: 293510

Wydatki kwalifikowalne: 293510

Dofinansowanie: 289107,36

Dofinansowanie UE: 249483,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Łambinowice

NIP beneficjenta: 7531010147

Kod pocztowy: 48-316

Miejscowość: Łambinowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

akademia przyszlosci, fuzje centryczne, inauguracja euro 2020, języki regionalne w polsce

yyyyy