Najważniejsze pierwsze kroki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-111/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Popielów

Wartość ogółem: 98530,5

Wydatki kwalifikowalne: 98530,5

Dofinansowanie: 98530,5

Dofinansowanie UE: 83750,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Popielów

NIP beneficjenta: 9910312563

Kod pocztowy: 46-090

Miejscowość: Popielów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/15/2011

piotr hołubowicz, hotel jagiełło, harmonogram uchylenia obostrzen, i tak po prostu odcinek 3

yyyyy