Należę do świata – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół gminy Mirów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-218/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Mirów

Wartość ogółem: 273448

Wydatki kwalifikowalne: 273448

Dofinansowanie: 273448

Dofinansowanie UE: 232430,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Mirów

NIP beneficjenta: 7991458085

Kod pocztowy: 26-503

Miejscowość: Mirów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

co w polityce, gim bierutów, efekt korozji krzyżówka, laznie rzymskie, zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego krzyżówka, polska słowacaj, założenie działalności gospodarczej poznań

yyyyy