Nasza szansa na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-012/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Polska Cerekiew

Wartość ogółem: 396060

Wydatki kwalifikowalne: 396060

Dofinansowanie: 396060

Dofinansowanie UE: 336651

Nazwa beneficjenta: Gmina Polska Cerekiew

NIP beneficjenta: 7491002028

Kod pocztowy: 47-260

Miejscowość: Polska Cerekiew

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski / Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

smart cities, przestrzegać zasad po angielsku, terminy w zamówieniach publicznych 2021, gałąź produkcji obejmująca drukarstwo, krajowy instytut funduszy unijnych

yyyyy