Nasze małe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-015/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Warnice

Wartość ogółem: 433218

Wydatki kwalifikowalne: 433218

Dofinansowanie: 433218

Dofinansowanie UE: 368235,3

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy w Warnicach

NIP beneficjenta: 8531246293

Kod pocztowy: 74-201

Miejscowość: Warnice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

poręczenie kredytu, komisarz olgierd halski, covid 27 kwietnia 2021, zatrudnienie pracownika z dozorem elektronicznym, dotacja na rozpoczecie dzialalnosci, urząd pracy gdańsk telefon, spółdzielnia mieszkaniowa zieleniec, justyna mańkowska, mocznik nawóz wycofany, jastków, logo unii europejskiej, doradca zawodowy zarobki

yyyyy