Nasze przedszkole jest w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-113/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo – miasto

Wartość ogółem: 375400

Wydatki kwalifikowalne: 375400

Dofinansowanie: 355371,5

Dofinansowanie UE: 319090

Nazwa beneficjenta: Miasto Grajewo

NIP beneficjenta: 7190004305

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zł na, vat słowacja, wolmed laboratorium wyniki, dofinansowanie na otwarcie przedszkola prywatnego 2021, szkoła podstawowa w olszynach

yyyyy