Nasze przedszkole naszą szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-035/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Obrazów

Wartość ogółem: 217856,93

Wydatki kwalifikowalne: 217856,93

Dofinansowanie: 212028,25

Dofinansowanie UE: 185178,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Obrazów/Szkoła Podstawowa w Głazowie

NIP beneficjenta: 8641679159

Kod pocztowy: 27-641

Miejscowość: Obrazów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

przychod vs dochod, matura z matematyki 2021 data, ustawa o archiwizacji, zwalidowane

yyyyy