Nauka drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-637/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat zambrowski

Gmina: Szumowo

Wartość ogółem: 31866,31

Wydatki kwalifikowalne: 31866,31

Dofinansowanie: 31866,31

Dofinansowanie UE: 27086,36

Nazwa beneficjenta: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”

NIP beneficjenta: 7181729859

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

progrsm, fundacja aktywizacja bez granic, lsi2014, www], mikrokogeneracja, program trwala motywacja, zasady redagowania pism, obwodnica południowa, dziecko na wózku inwalidzkim rysunek, czy działalność gospodarcza wlicza się do urlopu, raport z ankiety, zasady redagowania pism

yyyyy