Nauka drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-103/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Kruszwica

Wartość ogółem: 670070,88

Wydatki kwalifikowalne: 670070,88

Dofinansowanie: 569560,25

Dofinansowanie UE: 569560,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Kruszwica

NIP beneficjenta: 5562751234

Kod pocztowy: 88-150

Miejscowość: Kruszwica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

list intencyjny – wzór, 136 dni po 21 sierpnia, cubic szczecin, agnieszka dziekan wzrost, jak otworzyć działalność gospodarczą 2018, pogoda warzyn drugi

yyyyy