Nauka poprzez zabawę drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-012/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Iwaniska

Wartość ogółem: 348100

Wydatki kwalifikowalne: 348100

Dofinansowanie: 338100

Dofinansowanie UE: 295885

Nazwa beneficjenta: Gmina Iwaniska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach

NIP beneficjenta: 8631522172

Kod pocztowy: 27-570

Miejscowość: Iwaniska

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

marek gromadzki łosice, mieszkanie plus wrocław wnioski, prawk, kordynacja, w tabeli zostały przedstawione wartości wskaźnika rozwoju społecznego, hean róż 274

yyyyy