Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-048/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Koneck

Wartość ogółem: 29978

Wydatki kwalifikowalne: 29978

Dofinansowanie: 29978

Dofinansowanie UE: 25481,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Koneck

NIP beneficjenta: 8911555250

Kod pocztowy: 87-702

Miejscowość: Koneck

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

urząd pracy ełk kontakt, koszty pośrednie i bezpośrednie, podręcznik frascati, porozumienie w sprawie korekt wzór, pieróg napoleoński, film blizej, szkolenia z zamówień publicznych, linia kolejowa nr 274

yyyyy