Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-207/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów

Wartość ogółem: 1017082

Wydatki kwalifikowalne: 1017082

Dofinansowanie: 1017082

Dofinansowanie UE: 864519,7

Nazwa beneficjenta: Powiat Człuchowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie

NIP beneficjenta: 8431058729

Kod pocztowy: 77-300

Miejscowość: Człuchów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

to się liczy 2 podręcznik pdf, jakie usługi budowlane wykluczają z ryczałtu, transformacje, koryznowej 2d

yyyyy