Nowa Wieś – Nowa Szkoła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-427/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Suwałki

Wartość ogółem: 136455

Wydatki kwalifikowalne: 136455

Dofinansowanie: 136455

Dofinansowanie UE: 115986,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Suwałki

NIP beneficjenta: 8442146035

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zaniemyśl domki, pozostanie, fundusz open, ocena oddziaływania na środowisko ustawa

yyyyy