Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-004/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Dąbrówno

Wartość ogółem: 315082,49

Wydatki kwalifikowalne: 315082,49

Dofinansowanie: 310152,49

Dofinansowanie UE: 267820,12

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbrówno

NIP beneficjenta: 7411067937

Kod pocztowy: 14-120

Miejscowość: Dąbrówno

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat działdowski / Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

wzór mdrd, projekty parasolowe fotowoltaika, dofinansowania do otwarcia firmy, uchylenie decyzji wzór

yyyyy