Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-083/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Byczyna

Wartość ogółem: 120742,2

Wydatki kwalifikowalne: 120742,2

Dofinansowanie: 120742,2

Dofinansowanie UE: 102630,87

Nazwa beneficjenta: Gmina Byczyna

NIP beneficjenta: 7511750102

Kod pocztowy: 46-220

Miejscowość: Byczyna

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dotacje na młodego rolnika 2021, 21 grudnia 2021, ministerstwo gospodarki logo, hasztagi jesień, voucher wzór dokumentu

yyyyy