Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-319/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Gmina:

Wartość ogółem: 422340

Wydatki kwalifikowalne: 422340

Dofinansowanie: 399000

Dofinansowanie UE: 358989

Nazwa beneficjenta: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

NIP beneficjenta: 9562215638

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

integralna część umowy, pup kalisz praca, obligatoryjne co to znaczy, pietraszonka, ręka w rękę, cross finance, śmieszne zdanie, urząd pracy myslenice

yyyyy