Nowe technologie na usługach edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-001/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1200000

Wydatki kwalifikowalne: 1200000

Dofinansowanie: 1200000

Dofinansowanie UE: 1020000

Nazwa beneficjenta: Województwo Opolskie/Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

NIP beneficjenta: 7542522336

Kod pocztowy: 45-315

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010

dotacje do ogrodów działkowych, podmiot proz, opolski biznes praca, skrót klawiszowy zmiana karty chrome, sices kielce, ewakuacja prezentacja power point

yyyyy