Nowoczesna szkoła przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-078/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 275630

Wydatki kwalifikowalne: 275630

Dofinansowanie: 275630

Dofinansowanie UE: 234285,5

Nazwa beneficjenta: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego/Towarzystwo Ewangelickie

NIP beneficjenta: 5481578576

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

trzcinica, ministerstwo s, wykaz nieruchomości objętych roszczeniami warszawa 2020, pomoc deminimis, pożyczki płynnościowe, synonim otrzymać

yyyyy